Svanemerket fond best i Norge hittil i år: – Gode fond gir både god avkastning og er bra for klimaet

Det svanemerkede aksjefondet Handelsbanken Bærekraftig Energi har gjort det best av alle norske fond hittil i år. Men hva betyr det at et fond er svanemerket? Og hva er forskjellen mellom fond med strenge kriterier og svanemerkede fond?

24. september 2020

Aksjefondet Handelsbanken Bærekraftig Energi har oppnådd den høyeste avkastningen av alle norske fond så langt i år, ifølge E24. Da næringslivsavisen hentet ut tallene fra Finansportalen i forrige uke (15. sept. 2020) hadde fondet en avkastning på hele 46,80 prosent hittil i 2020.

– Nå ser vi at et godt fond både kan skape god avkastning og samtidig gjøre noe bra for klimaet – og støtte bærekraftmålene, sier fondsforvalter Patric Lindqvist.

Han forvalter fondet Handelsbanken Bærekraftig Energi og forteller at det har skjedd et skifte bare de siste årene når det kommer til interessen for bærekraftige investeringer.

– Et godt fond er en kombinasjon av god avkastning og som samtidig bidrar til å nå klimamålene. Det er ikke verken eller. Vi jobber for å skape en så god avkastning som mulig og på lang sikt tror vi at det er denne typen fond som vil gi den beste avkastningen. For at vi skal klare å nå to-gradersmålet, må avkastningen på bærekraftinvesteringer vokse flere ganger så raskt som BNP gjør i dag, sier Lindqvist.

Det er først de siste årene fondsforvalteren og hans kolleger har sett at flere selskaper som er spesialisert på bærekraftige energikilder er blitt lønnsomme.

– I dag er sol og vind de billigste energikildene. Det gjelder for to tredjedeler av verden hvor dette er den aller billigste måten å produsere energi på. Det er god business. Både for hjertet og lommeboken.

Så langt har fondet til Lindqvist investert omlag 40 prosent i selskaper som er spesialisert på fornybar energi – i hovedsak sol- og vindenergi. 35 prosent i selskaper som jobber med energisparing- og effektivitet og cirka 15 prosent i energilagring. I tillegg er det investert i andre selskaper som jobber aktivt med å nå FNs klimamål.

Men hva skal til for at et fond blir svanemerket?

Stilles strenge krav til svanemerkede fond

For at et fond skal kunne smykke seg med svanemerket, stilles det strenge krav til at fondet er forvaltet etter spesifikke miljøkrav som Stiftelsen Miljømerking i Norge har utarbeidet i samarbeid med de nordiske søsterstiftelsene.

– Når et fond blir svanemerket, er det basert på en objektiv vurdering, sier Ove Hobbesland i Handelsbanken Kapitalforvaltning.

På svanemerkets egne hjemmesider skriver de at jobber med miljømerking på de områdene hvor miljømerkingen kan gjøre størst nytte. Og med fokus på produkter hvor det er mulig å oppnå store miljøgevinster. De vurderer produktenes miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen – fra råvare til avfall.

Svanemerket er et offisielt miljømerke i Norden som skal veilede forbrukerne til å ta gode miljøvalg. Et svanemerket fond skal:

  • Ikke investere i visse bransjer og selskaper som er spesielt problematiske.
  • Gjøre en skikkelig bærekraftanalyse av mulige plasseringer og prioritere de beste selskapene.
  • Fortelle om hvilke aksjer og obligasjoner med mer som finnes i fondet, og hvert år rapportere hva fondet har gjort når det gjelder bærekraft.
  • Utøve aktivt eierskap og jobbe med å påvirke selskapene i porteføljen.

Strenge bærekraftkriterier i fondsforvaltningen

Hobbesland forteller at selv om ikke alle Handelsbankens fond er svanemerket, er også de øvrige av Handelsbankens fond underlagt strenge bærekraftkriterier.

– Vi har innarbeidet bærekraft som et utgangspunkt for alle våre fondsprodukter i forvaltningen vår. 90 prosent av Handelsbankens fond forvaltes ut ifra særskilte bærekraftkriterier. Det gir relativt marginale nyanser. Vi ser likevel at dokumentasjonskravene svanemerket stiller for å bli godkjent er strengere enn våre egne kriterier.

Hvordan jobber Handelsbanken aktivt med investeringene?

– Når fondene våre investerer i selskaper, jobber vi etter tre hovedregler: For det første inkluderer vi bærekraft i investeringsbeslutningen. Det handler om at vi velger inn selskaper som jobber aktivt med å løse FNs bærekraftmål eller jobber aktivt med bærekraft på andre måter. For det andre tar vi bort selskaper som står i strid med våre retningslinjer for ansvarlige investeringer, eller som ikke oppfyller våre spesifikke bærekraftkriterier. For det tredje påvirker vi selskaper til å følge internasjonale normer og konvensjoner gjennom dialog.

Men hva er grunnen til at Handelsbanken velger å svanemerke stadig flere av fondene?

Gjør det lettere for kundene å ta bevisste valg

– Svanemerket er et velkjent uavhengig merke. Det gjør det lettere for våre kunder å ta bevisste valg, sier Magdalena Wahlqvist Alveskog, adm. direktør i Handelsbanken Fonder.

Bærekraft er viktig for å skape langsiktig verdivekst. Handelsbanken Fonder ser derfor igjennom og vurderer kontinuerlig arbeidsmetodene og produktutvalget fra et bærekraftperspektiv. Målene og arbeidsinnsatsen når det kommer til bærekraft i kapitalforvaltningen, gjelder derfor for alle Handelsbankens fond, uavhengig av fondets fokusområder. Imidlertid varierer verktøyene og arbeidsmetodene som tas i bruk.

– I tillegg til å velge bort kontroversielle sektorer, investerer vi i selskaper som jobber med løsninger på bærekraftutfordringer. I tillegg til selskaper som er langt fremme i den bærekraftige utviklingen. Ved å gjøre dette, kan Handelsbanken kanalisere kapitalen mot investeringer som ønsker å være med på overgangen til et mer bærekraftig samfunn, sier hun.

Slik forvalter Handelsbanken sparepengene dine gjennom pandemien

Les mer her!

Tilbyr flere svanemerkede fond

Hobbesland forteller at Handelsbankens norske kunder kan velge mellom flere svanemerkede fond i tillegg til fondet Handelsbanken Bærekraftig Energi:

  • Handelsbanken Europa SMB er et aktivt forvaltet aksjefond, som plasserer sine midler i aksjer utstedt av små og mellomstore selskaper i Europa. Fondet følger en tematiske investeringsstrategi, noe som innebærer at investeringer først og fremst gjøres i selskaper som kan kobles mot noen utvalgte, gjennomanalyserte og langsiktige investeringstemaer. Her leter Handelsbanken aktivt etter selskaper hvor det er forventet en lang periode med vekst. Eksempler på temaer er demografi, produktivitet, livsstiler og miljø.
  • XACT Norden er et børshandlet indeksfond som har som mål å følge kursutviklingen til indeksen Handelsbanken Nordic ESG Index så nærme som mulig. Indeksen består av de omkring 30 mest omsatte aksjene på de Nordiske børsene som tilfredsstiller indeksens krav til bærekraft.
  • XACT Sverige er et børshandlet indeksfond som har som mål å følge kursutviklingen til indeksen SIX Sweden ESG Selection Index GI så nærme som mulig. Indeksen består av svenske store og mellomstore selskap som tilfredsstiller kravene om bærekraft i indeksen. Kravene til bærekraft innebærer dels at selskap som leverer på bærekraftmålene inkluderes, dels at selskap som er involvert i kontroversiell aktivitet ikke inngår.

Relaterte artikler