En styrket norsk krone og oppgang i lange renter signaliserer bedre utsikter både hjemme og ute

Når 1. kvartal nærmer seg slutten har dette året så langt vært preget av nye toppnoteringer på de toneangivende amerikanske aksjeindeksene, samtidig som lange renter har steget markert. Oppgangen i internasjonale lange renter har vært størst i USA, men også lange renter blant våre andre handelspartnere har økt markert. Forventninger til sterkere økonomisk vekst, samt fortsatt støttende politikk fra myndigheter og sentralbanker, ligger bak oppgangen i aksjemarkedene og i de lange statsobligasjonsrentene.

25. mars 2021

Nils Kristian Knudsen

Rente- og valutastrateg, Handelsbanken
//
nikn02@handelsbanken.no

Den siste finanspolitiske stimulansen fra Demokratene i USA på hele USD 1,900 mrd. bidrar først og fremst til en opprevidering av den amerikanske BNP-veksten fremover (særlig i 2021), men også til økte vekstforventninger utenfor USAs grenser. Det er i tillegg ventet at den nye administrasjonen i USA vil prioritere økt satsning på områder som infrastruktur, omstilling til renere og fornybare energikilder, og utdanning, for å nevne noen. Men, i motsetning til de finanspolitiske krisepakkene siden pandemien, vil nye stimulanser kreve mer løpende inndekning eksempelvis via økte skatter.

Krever høyere rentekompensasjon

Den økte pengebruken over offentlige budsjetter i USA har så langt blitt finansiert med økte låneopptak ved utstedelser av statsobligasjoner i finansmarkedene. Det økte tilbudet av statsobligasjoner har presset prisen på obligasjonene ned, og rentene opp. Renten på den amerikanske tiåringen bunnet ut i begynnelsen av august i fjor, og har i etterkant steget fra 0,5 prosent til 1,75 prosent.

Vi må tilbake til begynnelsen av fjoråret, altså før effekten av Covid-19 hadde satt noe særlig avtrykk i markedene, for å finne tilsvarende høye nivåer på den amerikanske «tiåringen».
Nils Kristian Knudsen


Vi må tilbake til begynnelsen av fjoråret, altså før effekten av Covid-19 hadde satt noe særlig avtrykk i markedene, for å finne tilsvarende høye nivåer på den amerikanske «tiåringen».  Så langt i 2021 har oppgangen vært på hele 0,8 prosentpoeng. Bak den kraftige renteoppgangen ligger forventninger om både høyere vekst og inflasjon sammenlignet med forventningene i fjor sommer. En vesentlig komponent bak renteoppgangen, er at investorer nå krever en høyere og positiv premie ( i form av høyere rentekompensasjon) for å investere i amerikanske obligasjoner.

Den amerikanske sentralbanken varslet ved siste rentemøte nå i mars at de vil tillate at inflasjonen skyter over 2-prosent målet, samtidig som flertallet i rentekomiteen ser for seg en uendret styringsrente nær null ut 2023. Den økte usikkerheten knyttet til den fremtidige utviklingen i økonomien – og inflasjonen – har dermed satt spor i form av en høyere risikopremie for å holde amerikanske statspapirer. Til sammenligning lå den estimerte løpetidspremien i negativt territorium i fjor, og bidro i stor grad til det rekordlave rentenivået.

Norske statsrenter tilbake til nivået fra fjorårsskiftet

I Norge har forventningene til startpunktet for normaliseringen av styringsrenten rykket frem i tid. Oppsving i internasjonal økonomi samt en kraftig oppgang i oljeprisen har vært to viktige drivkrefter.
Markedsbaserte kontrakter i rentemarkedet indikerer at den norske styringsrenten vil være nær 1,5 prosent ved utløpet av 2024, og dermed på høyde med nivået før pandemien. Oppgangen i de norske terminrentene har bidratt til at nivået på lange norske statsrenter (10 år) er tilbake til nivået ved fjorårsskiftet, på 1,55 prosent.

Høy risikoappetitt

I tillegg til ovennevnte faktorer kan styrkingen av kronekursen forklares av høy grad av risikoappetitt blant markedsaktørene. Norge er en liten og åpen økonomi, og kronekursen gjenspeiler ofte stemningen i de internasjonale kapitalmarkedene. Sentralbanker har i etterkant av pandemien lagt stor vekt på å opprettholde gunstige finansielle forhold, som igjen understøtter risikoviljen og forventninger om økt aktivitet. Våre forventninger til utviklingen i krona mot den europeiske fellesvalutaen gjenspeiler til en viss grad at dette fortsetter. På ett års horisont ser vi for oss at krona styrker seg til 9,95-nivået mot den europeiske fellesvalutaen.

Relaterte artikler