Handelsbanken fortsetter bærekraftstilpasning i hele fondsforvaltningen

1. september ble flere av Handelsbankens fond endret – mange vil si at de er blitt «mer bærekraftige». Men hva innebærer det egentlig? Hvilke fond er endret? Og hvordan kan endringen bidra både til god avkastning og bærekraftig utvikling. Her skal vi forsøke å gi deg svarene.

Publisert 20. september 2021

– Vi har lang historikk for å integrere ESG-hensyn i hele vår kapitalforvaltning. I år har vi tatt flere grep for å sikre at pengene vi forvalter for kundene våre bidrar til å nå de bærekraftmålene verden i fellesskap er blitt enige om, sier bærekraftsjef Hilde Nordbø i Handelsbanken, før hun legger til:

Bærekraftsjef i Handelsbanken, Hilde Nordbø.

– I det siste har vi sett at andre fondstilbydere utvider porteføljen ved å lansere nye fond med ekstra fokus på bærekraft. Tilnærmingen vår er derimot å gjøre justeringer i tråd med samfunnets forventninger i hele forvaltningen vår. Vi mener at en mer helhetlig tilnærming er mer effektivt for å kunne påvirke, og samtidig kan gjøre det enklere for deg som kunde å velge blant fondene våre. I Handelsbanken finnes det altså ingen hylle med «de bærekraftige fondsproduktene».

Utover de tradisjonelle eksklusjonssektorene alkohol, tobakk, cannabis, spillselskaper, pornografi, våpen og krigsmateriell, har Handelsbanken nå tatt et valg: Fremover skal det heller ikke investeres i olje- og gassektoren.

– Denne tilpasningen er et svar på forventningsendringer fra både kunder og myndigheter. De siste årene har vi sett en stadig økende etterspørsel og interesse for sparing og plassering – med hovedfokus på å redusere skadelige utslipp, sier hun. 

Helintegrert i forvaltningen

Dette er noe av bakgrunnen for at flere av Handelsbankens fond nå har endret bærekraftklassifisering. Men hva betyr det for deg? Og hvordan kan dette føre til at du både kan få økt finansiell avkastning og bidra til en bærekraftig utvikling?

– Samfunnet og næringslivet står overfor en enorm omstilling som vil kreve ulike tilnærminger.  Sannsynligvis vil vi være nødt til å endre strategier underveis for å fortsette å tilpasse oss krav og forventninger fra markedet, kunder og myndigheter. Vi ser på denne endringen i fondene som ett steg i riktig retning mot lavkarbonsamfunnet, men står fortsatt ved forvaltningsstrategien vår om at vi kan drive en endring gjennom å velge inn, velge ut og påvirke selskapene vi investerer i.  Vi skal fortsette å lytte til selskapene, vurdere deres omstillingstiltak og vurdere effekten av ulike virkemidler. Tilpasningen i de norske fondene er gjort for å sikre at kundenes penger er plassert i selskaper som har en forretningsmodell som er tilpasset målene i  Parisavtalen, sier investeringsstrateg Halfdan Grangård i Handelsbanken.

Info
Hva innebærer Offentliggjøringsforordningen?

Alle fond skal etter hvert måtte legge frem flere ESG-opplysninger og klassifiseres. Opplysningene skal gis både før avtaleinngåelse med investorer. I tillegg må det etter hvert rapporteres til investorer på hvordan fondet har oppnådd tilsiktede bærekraftsmål. Klassifiseringen i Offentliggjøringsforordningen er ganske enkel:

  • Ufarget/hvit – artikkel 6: Alle forvaltede fond som ikke er klassifisert som artikkel 8 eller artikkel 9. Det skal opplyses om bærekraftrisiko er integrert i fondets investeringsbeslutning eller ikke.
  • Lysegrønn – artikkel 8: Generell ESG: Fond som bidrar til å fremme miljørelaterte og sosiale aspekter i forvaltningen.
  • Mørkegrønn – artikkel 9: Fond hvor bærekraftige investeringer er utpekt som hovedmål for forvaltningen.

Tidligere i år lanserte EU Offentliggjøringsforordningen (EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) som skal redusere risikoen for grønnvasking, øke transparens og gjøre det lettere for deg som kunde å sammenligne fondstilbudet ut ifra et bærekraftperspektiv.

En del av Offentliggjøringsforordningen hjelper deg som bankkunde med å finne ut av hvilke fond som faktisk støtter opp om en bærekraftig utvikling. Nå er de aller fleste av Handelsbankens fond kategorisert enten som lysegrønne eller mørkegrønne (se faktaboks).

Ønsker du å lese mer om hvilken klassifisering de ulike fondene har? Da kan du finne mer informasjon her!

Flere av fondene endrer klassifisering

Etter endringen 1. september byttet enda flere av Handelsbankens fond, i henhold til Offentliggjøringsforordningen, EU-klassifisering. Det gjelder fondene:

  • «Handelsbanken Aktiv 100» er endret fra artikkel 6 til 8
  • «Handelsbanken Aktiv 70» er endret fra artikkel 6 til 8
  • «Handelsbanken Aktiv 50» er endret fra artikkel 6 til 8
  • «Handelsbanken Aktiv 30» er endret fra artikkel 6 til 8
  • «Handelsbanken Norge Index Criteria» er endret fra artikkel 6 til 9
  • «Handelsbanken Norden Index Criteria» er endret fra artikkel 8 til 9


– I Handelsbanken har vi et hovedmål om å skape økonomisk avkastning og samtidig bidra til bærekraftig utvikling, sier Grangård.

Men hva innebærer egentlig endringen for de aktuelle fondene over? Tidligere i år ble det kjent at Handelsbanken ikke lenger kom til å gjøre fondsinvesteringer i selskaper som produserer olje og gass. 

– I de fleste fondene våre skjedde denne endringen allerede i 2018, men i flere av de norske fondene skjedde det i år. Aktiv-fondene har en del av eksponeringen mot norske aksjer og renter. Fremover vil ikke den eksponeringen inneholde olje- og gasselskaper. Det gjør at fondene i noen mindre grad vil være sensitiv til oljeprisen.

«Et godt investeringscase»

– Vi tror endringen som nå er gjort i disse fondene, at de ikke lenger investerer i selskaper som produserer olje og gass er et godt investeringscase. Politikere over hele kloden har underskrevet Parisavtalen. For å oppnå de forpliktelsene de har satt seg, må vi igjennom en overgang til et lavutslippssamfunn. De politiske grepene som må til for å støtte en slik utvikling, tror vi vil gå på bekostning av tradisjonelle olje- og gasselskaper, og dermed ramme inntjeningen deres. Vi tror at det, sammen med holdningsendringer blant folk flest, vil kunne utgjøre en strukturell motvind for olje- og gassektoren de neste årene.

Investeringstrategen forteller at dette handler om å redusere risiko, og posisjonere seg for endringene som står på trappene. Derfor fokuserer Handelsbanken investeringene bort fra olje og gass og inn i andre investeringer.

– Det henger ikke på greip at verdenssamfunnet skal lykkes med å oppnå et spesifikt temperaturmål hvis samfunnet velger energiløsninger basert på olje og gass i tiden fremover, samtidig ser vi at stadig flere av kundene våre også ønsker at vi går i den retningen vi nå har gjort.

Er bærekraft viktig for deg når du sparer i fond?

Investeringsstrateg i Handelsbanken, Halfdan Grangård tvitrer om stort og smått som kan påvirke finansmarkedene hjemme og ute!

Følg Halfdan Grangård på Twitter her!

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Relaterte artikler