Slik kan du redusere formuesskatten og eiendomsskatten i år

Nye regler for verdsettelse av eiendom kan gi deg lavere formuesskatt for 2021. På kjøpet kan du også få en lavere eiendomsskatt.

19. april 2021.
Stig Flesland, Skattebetalerforeningen


Fra og med i år gjøres det endringer i regelverket som gjelder for formuesverdiene av bolig- og næringseiendom som kreves nedsatt av skattyter på grunnlag av dokumentasjon på eiendommens omsetningsverdi.

 Hvis du har vært uenig i skatteetatens formuesverdifastsettelse av din eiendom må du selvsagt dokumentere at skatteetaten tar feil. Tidligere var det også et krav om at forskjellen mellom disse verdivurderingene måtte være av en viss størrelse for at verdien kunne kreves nedsatt, sier Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen.

– Svakt begrunnet «tulleregel»

Formuesverdien på primærboliger skal fastsettes til 25% av den markedsverdien som skatteetaten har fastsatt. For å få satt ned formuesverdien fordi skatteetaten hadde satt verdien for høyt var det tidligere et krav om at den verdien Skatteetaten hadde fastsatt oversteg 30 prosent av taksten du har fremskaffet.

– Og forstå det den som kan, men dersom du kunne dokumentere at verdien var satt for høyt fikk du ikke satt ned formuesverdien på boligen til 25 % av markedsverdien – i tråd med hovedregelen. Nei, du måtte ta til takke med at formuesverdien ble satt ned til 30 % av den dokumenterte markedsverdien. Heldigvis er denne svakt begrunnede «tulleregelen» nå fjernet og boligeiere vil derfor fra og med nyttår kunne taksere sine eiendommer og få satt formuesverdien til 25 % av markedsverdi, sier Hegdahl.

Påvirker også eiendomsskatten

I mange tilfeller, blant annet i Oslo, vil redusert formuesverdi på boligen også ha innvirkning på eiendomsskatten.

– Dersom kommunen du bor i bruker Skatteetatens formuesverdier som grunnlag når de skal hente inn eiendomsskatt, så vil det være gunstig også med tanke på eiendomsskatten å få redusert formuesverdien. Vi mener at med de nye reglene bør mange boligeiere innhente en verdivurdering på egen bolig i 2021 for deretter å kreve formuesverdien nedjustert. Det kan spare dem for både eiendomsskatt og formuesskatt, sier Hegdahl.

Formuesskattereduksjonen gjelder imidlertid bare de som har netto formue som er høyere enn 1,5 millioner kroner (3 millioner for ektefeller).

Hvordan skal du så gå frem?

Eiendomsskatten for 2021 er beregnet med utgangspunkt i boligverdien som er medtatt i skattemeldingen for 2019. Når grunnlaget for hva skal betales i eiendomsskatt er fastsatt med utgangspunkt i formuesverdien kan eiendomsskatten endres ved å endre formuesskattegrunnlaget (under forutsetning av at denne er satt for høyt). Dette kan du gjøre selv ved å sende inn en endringsmelding til skatteetaten for inntektsåret 2019. Du trenger med andre ord ikke å klage.

For inntektsåret 2017 kan du også endre selv, men bare frem til og med 30. april 2021. Etter denne datoen må du eventuelt sende inn en anmodning til Skatteetaten å be om endring. Så langt tilbake i tid kan du med andre ord ikke endre selv. Er derimot eiendomsskatten fastsatt med utgangspunkt i kommunens egne takseringer må du sende en eventuell klage til kommunen uavhengig av hvilket år du ønsker å endre.

Relaterte artikler