Disse skattetipsene bør du få med deg før nyttår

Diverse 4 min

Her er syv skattetips det kan være nyttig å ta med seg på vei mot årsskiftet.

BSU-fradrag

Spar i BSU hvis du kan. Skattefordelene ved BSU-sparing er fortsatt en «gavepakke» fra staten til de som er under 34 år. Maksbeløpet du kan spare er 27.500 kroner i året. Maksimalt skattefradrag er uansett 10 % av det du har spart. Fordi BSU-fradraget er et skattefradrag og ikke et inntektsfradrag må du ha inntekt på minst 81.000 kroner i året for å kunne nyttiggjøre hele skattefradraget på 2.750 kroner. Merk også at maksbeløpet du kan spare på en BSU-konto er 300.000 kroner totalt. En annen fordel ved BSU-sparekonto er at du gjerne får svært gode rentebetingelser i banken. Og husk at du må ikke spare maksbeløpet. Det er fullt mulig å spare mindre og få et forholdsmessig mindre skattefradrag som likevel kan være fordelaktig.

Gaver til frivillige organisasjoner gir fradragsrett

Gir du gaver til bestemte frivillige organisasjoner kan du fradragsføre inntil 25.000 kroner per år. Pengegaven må være på minst 500 kroner for å oppnå inntektsfradrag. Inntektsfradraget på 25.000 kroner vil kunne redusere skatteregningen med 5.500 kroner (kr 25.000 x 22 % skatt). Det er viktig at du kontrollerer hvorvidt den organisasjonen du ønsker å støtte gir rett til inntektsfradrag eller ikke. Du finner en liste over hvilke organisasjoner som er godkjent for dette på skatteetatens hjemmeside. 

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

For selvstendig næringsdrivende er det å spare til egen pensjon etter reglene om innskuddspensjonsloven fordelaktig fordi pensjonssparingen kommer til fradrag mot inntekt. Næringsdrivende betaler skatt av beregnet personinntekt (alle inntekter minus utgifter). Siden pensjonssparingen innenfor lovens ramme kommer til fradrag mot inntekt, vil pensjonssparingen også redusere beregningsgrunnlaget for trinnskatt og trygdeavgift tilsvarende. For å si det enkelt vil opp mot halvparten av det beløpet som pensjonsspares kunne redusere skatteregningen tilsvarende.

Næringsdrivende kan maksimalt pensjonsspare 7 % av brutto næringsinntekt opptil 12 G (G = grunnbeløpet / 12G = kr 1.423.440,-). Merk likevel at både næringsdrivende og lønnsmottakere automatisk blir trukket 18,1 % av inntekt til folketrygden. Det gjelder for personinntekt opp til 7,1 G. Som hovedregel er derfor innskuddspensjon først og fremst aktuelt for næringsdrivende som har en personinntekt som er høyere enn 7,1 G (kr 842.202,-). Det finnes flere måter å spare på frem til man blir pensjonist. Som næringsdrivende bør man uansett sjekke ut de skattemessige konsekvenser ved å pensjonsspare.  

Selge aksjer før eller etter nyttår

Har du aksjer som har sunket i verdi (urealisert tap) og som du uansett har planer om å selge snart, kan det være lønnsomt å selge før nyttår. Dette for at tap ved salg av aksjer skal komme med på skatteoppgjøret for 2023 som kommer til utbetaling i mai eller juni 2024. Har du aksjer som har steget i verdi (urealisert gevinst) og som du uansett har planer om å selge snart, kan det være lønnsomt å vente til etter nyttår med å selge disse aksjene. Dette for at gevinsten først skal komme til beskatning i neste inntektsår år og derfor komme med på skatteregningen for 2024 som først må betales våren 2025. Fordelen her består først og fremst i at du tidfester salget til det tidspunktet som er mest gunstig hensyntatt skatt. Merk likevel at skatt ikke bør være avgjørende for når du bør selge eller kjøpe aksjer.

Fradrag for individuell pensjonssparing

Sparing i IPS gir fradrag for beløpet du pensjonssparer med maksimalt 15.000 kroner i året. I tillegg er sparebeløpet fritatt for formuesskatt. Merk imidlertid at sparepengene i en IPS-ordning blir beskattet med samme sats ved uttak som den du hadde glede av i forbindelse med sparingen. Skattereduksjonen i forbindelse med sparingen får du med andre ord i retur når du tar penger ut av IPS-ordningen. Dagens skattesats gir henholdsvis 22 % skattereduksjon og motsatt 22% går til skatt ved uttak. IPS-ordningen innebærer at du må ta pensjonspengene ut av IPS-ordningen over en periode på minst 10 år sammenhengende, og siste året du tar ut IPS-midler må ende i det året du fyller 80 år. Sparer du maksbeløpet i år vil skatteregningen din reduseres med 3.300 kroner (kr 15.000 x 22 % skatt).

Selge eiendom før eller etter nyttår?

Skal du selge bolig eller fritidsbolig, vær oppmerksom på de skattemessige konsekvensene av salget. Det tapet som eventuelt oppstår ved salg av eiendom vil du fortrinnsvis kunne fradragsføre, mens den gevinsten som du eventuelt oppnår ved salg, vil du motsatt helst kunne motta skattefritt. Her er det viktig å være oppmerksom på krav til eiertid og brukstid for å kunne selge bolig eller fritidsbolig skattefritt. Det samme gjelder for arvet bolig og fritidsbolig. I mange tilfeller kan arvinger selge arvet bolig eller fritidsbolig uten at det utløser gevinstskatt. Ofte vil de også kunne kreve fradrag for megleromkostninger. 150.000 kroner i totale salgsomkostninger forbundet med bolig eller fritidsbolig som avdøde kunne solgt skattefritt på dødstidspunktet, kan redusere skatteregningen til arvingene med hele 33.000 kroner (kr 150.000 x 22 % skatt).

Personfradraget for ektefeller

Utnytt personfradraget hvis dere er ektefeller og den ene ektefellen har lav eller ingen inntekt. Kapitalinntekter og -utgifter kan ektefeller fritt overføre seg imellom. Dette i motsetning til personinntekter som lønnsinntekter, pensjoner og inntekt fra næringsvirksomhet som ikke kan flyttes mellom ektefeller. Overfør gjerne kapitalinntekter til den ektefellen som ikke har inntekter. Eventuelt kan dere motsatt overføre kapitalutgifter fra den ene ektefellen til den andre for at førstnevnte ektefelle skal få høyere inntekt, og på den måten kunne utnytte personfradraget. Fullt personfradrag kan du kun oppnå hvis du har en alminnelig inntekt (netto inntekt) som er minst 79.600 kroner. Ektefeller som seg imellom overfører kapitalinntekter kan potensielt spare 17.512 kroner (kr 79.600 x 22 % skatt).

Relaterte artikler

2 min

Her er nøkkelpunktene i budsjettet

Etter noe utsettelse la regjeringen og SV mandag 29. november frem en budsjettenighet for statsbudsjettet 2022. Og ikke uventet er det en god del endringer du bør bite deg merke i. Skrevet av Stig Flesland, ...  Les mer ›