Forslag til nye regler om utflyttingsskatt

Den 20. mars 2024 publiserte Finansdepartementet et høringsnotat med forslag om regelendringer om den såkalte «exit-skatten». Her kan du lese mer om hva det innebærer.

Publisert 22.03.24 – Skatteavdelingen i Handelsbanken

Forslaget om skattlegging av latent gevinst og tap på aksjer mv. når personlig eier flytter fra Norge eller overfører slike eiendeler til noen som er skattemessig bosatt utenfor Norge, blir ofte omtalt som exit-skatt.

Det sentrale med forslaget er at det nå foreslås en plikt til å betale skatt på verdistigningen av aksjene innen 12 år etter utflytting (den latente gevinsten), uavhengig av om aksjene realiseres (selges) eller ikke.

I nyhetsbildet har skattedebatten de siste årene i stor grad omhandlet diskusjoner om formuesskatt og utflytting til Sveits. De som flytter ut argumenterer ofte med at summen av formuesskatt og den skatten som oppstår på utbytter som må tas ut for å betjene formuesskatten (37,84 %) er for høy. Norge er ett av få land med formuesskatt, men samtidig er Norge ett av relativt få land uten skatt på arv, og blant landene med lavest samlet skattlegging av egen bolig og fritidsbolig.

Det nye lovforslaget forstås best dersom det ses i lys i den gradvise innstrammingen som har skjedd de siste to årene om utflyttingsskatt:

 • Frem til 29. november 2022 måtte utflyttere i hovedsak bare betale skatt på latent gevinst til Norge dersom aksjene ble realisert i løpet av de første fem årene etter utflyttingen.
 • Fra og med 29. november 2022 ble tidsbegrensningen på fem år opphevet, slik at utflyttingsskatten ble utsatt på ubestemt tid (men frem til realisasjon).

Hovedtrekkene: Forslag om at skatt må betales i løpet av 12 år ved utflytting

Det nye forslaget, som vil ha virkning fra og med 20. mars 2024 dersom det vedtas, innebærer altså at utflytter i løpet av 12 år betale skatt på verdistigningen av aksjene, selv om aksjene ikke realiseres.

Utflytter gis valget mellom tre alternativer for betale utflyttingsskatten:

 • Umiddelbar betaling
 • Betaling i rentefrie rater over 12 år
 • Utsatt betaling i 12 år med tillegg av renter

Hvis utflytteren flytter tilbake før utløpet av 12-årsperioden, vil skatteforpliktelsen og eventuelt rentekrav bortfalle dersom aksjen er i behold ved tilbakeflyttingen.

Det er bare verdistigning som har oppstått mens eier har vært bosatt i Norge som skal beskattes. Gevinst (eller tap) beregnes som differansen mellom utgangsverdi og inngangsverdi. Inngangsverdi vil typisk være kostprisen, mens utgangsverdien i utflyttingstilfellene vil være markedsverdien siste dag før eieren anses utflyttet fra Norge. I overføringstilfellene (gave) anses gevinst/tap pådratt siste dag før aksjen overføres til mottaker som ikke er skattemessig hjemmehørende i Norge etter norsk rett eller skatteavtale.

Nærmere om forslaget

 • Utflyttingsskattens virkeområde utvides ved at også aksjesparekonto og fondskonto omfattes
 • Ved realisasjon av aksjene eller død skal utflyttingsskatten gjøres opp umiddelbart.
 • Ved overføring (gave) til noen bosatt utenfor Norge innføres det en grense på kr. 100 000 i latent gevinst for å fastsette utflyttingsskatt, dvs. at gaveoverføringer under terskelbeløpet kan overdras uten beskatning.
 • Ved utflytting er grensen for å utløse exit-skatt (fremdeles) at den latente gevinst utgjør minst kr. 500 000. Det innebærer at utflyttere med latente aksjegevinster som er kr. 500 000 eller lavere på utflyttingstidspunktet ikke berøres av forslaget.
 • Kravet om sikkerhetsstillelse ved flytting til land utenfor EØS gjøres betinget av at det er en konkret risiko for manglende oppgjør.
 • Reglene for å endre skattefastsettinger endres for å kunne fastsette utflyttingsskatt (nåværende regler gir i hovedsak kun adgang til å endre skattefastsettinger fem år tilbake i tid).
 • Den eksisterende adgangen til å kreve redusert utflyttingsskatt hvis aksjen mv. har falt i verdi etter utflyttingen, oppheves. Begrunnelsen for dette er at verdifall i slike tilfeller ikke har oppstått mens utflytteren var bosatt i Norge. Slik reduksjon av aksjeverdien vil imidlertid normalt bli hensyntatt i tilflyttingsstaten.
 • Betaling av exit-skatten (samt eventuelle renter) bortfaller dersom utflytteren flytter tilbake med aksjene i behold i løpet av 12-årsperioden.

Veien videre

Forslagene til endringer sendes nå på høring. Fristen for å sende inn høringssvar er 21. mai 2024. Det gjenstår å se om det endelige forslaget til exit-skatt vil bli justert etter høringsrunden, men det er stor sannsynlighet for at forslaget, med eventuelle mindre justeringer, blir vedtatt.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil ha tilstrekkelig flertall med støtte fra SV, og SV har ved flere anledninger uttalt at de er for en innstramming av reglene om exit-skatt. I så fall vil reglene ha virkning fra og med 20. mars 2024.

Relaterte artikler