Høyere amerikanske realrenter bak økt risikoaversjon i finansmarkedene

Fjorårets siste tre måneder var preget av optimisme rundt de største selskapene på den amerikanske toneangivende aksjeindeksen S&P 500. Dette på tross av forventninger om stigende amerikanske kortrenter. Så langt inn i det nye året ser optimismen ut til å ha dempet seg. Den videre oppgangen i de korte USD-rentene har også dratt med seg renter på lengre løpetider opp. Det er trolig oppgangen i nivået på de amerikanske realrentene som har vært en stor bidragsyter til den økte risikoaversjonen som har preget finansmarkedene de siste ukene.

Nils Kristian Knudsen

Rente- og valutastrateg, Handelsbanken
//
nikn02@handelsbanken.no

Publisert 26. januar 2022

I de vestlige økonomiene er vi nå vitne til den høyeste inflasjonen på 30-40 år i flere land. Usikkerheten er stor til hvordan prisveksten vil påvirke den fremtidige rentesettingen til de respektive sentralbankene. Den amerikanske sentralbanken har i tillegg til en lengre periode med rentehevinger signalisert at det er naturlig å redusere sine eiendeler, ikke lenge etter at den planlagte sykelen av rentehevinger har startet. En reduksjon av balansen vil innebære lavere likviditet i finansmarkedene.

USA: Forventer tre hevinger i år

I hvilken grad dette vil påvirke nivået på særlig de lange amerikanske rentene hersker det stor usikkerhet rundt. For den amerikanske sentralbanken blir oppgaven å redusere balansen, samtidig med at de finansielle forholdene i finansmarkedene ikke kommer i konflikt med mandatet om stabile priser og full sysselsetting.

For den amerikanske sentralbanken blir oppgaven å redusere balansen, samtidig med at de finansielle forholdene i finansmarkedene ikke kommer i konflikt med mandatet om stabile priser og full sysselsetting.
Nils Kristian Knudsen

I våre prognoser for den amerikanske styringsrenten ser vi for oss tre hevinger i inneværende år, og deretter tre hevinger til i løpet av de neste to årene. Markedsprisingen signaliserer i alt syv rentehevinger på samme horisont, men deretter et noe lavere nivå på styringsrenten fra 2025.

Norge: Tror på styringsrente på 1,75 prosent i 2023

I Norge har markedsforventningene til nivået for styringsrenten ved utløpet av 2022 krøpet opp mot 1,50 prosent. Dette er også vår forventning til utviklingen i den norske styringsrenten. Vi ser også for oss en femte heving, til 1,75 prosent i 2023. Vi må tilbake til 2012 for å finne et tilsvarende høyt nivå på styringsrenten her hjemme.

De lange norske markedsrentene har i likhet tilsvarende USD-renter steget med om lag et halvt prosentpoeng siden desember. Bak renteoppgangen ligger forventninger om at motvinden fra pandemien vil avta, men også at veksten i de respektive økonomiene, målt som årsgjennomsnitt, vil ta seg ned til litt i overkant av trendveksten til neste år. Renten på lange norske renter er dermed tilbake til nivået i slutten av 2018. Vi ser for oss at tiårig norsk swaprente kryper opp til 2,40 prosent ved utløpet av 1. kvartal 2023, for deretter å bli liggende rundt dette nivået ut prognosehorisonten i 2024.

Utsikter til noe sterkere kronekurs i prognoseperioden

Siden forrige prognoseoppdatering har vi justert ned vår forventning til nivået på krona mot den felleseuropeiske valutaen i 2022. Når det er sagt, tror vi likevel det er utsikter til en noe sterkere kronekurs gjennom prognoseperioden. Bakgrunnen for at vi er litt mer forsiktige på vegne av krona i år har sammenheng med at det i etterkant av skift i den pengepolitiske innretningen fra sentralbanker ofte medfører økte svingninger på de finansielle markedene. At vi venter at volatiliteten på de finansielle markedene vil bli høyere i 2022 enn i 2021, betyr også i våre øyne at det trolig vil ta noe mer tid før krona tar seg tilbake til nivået i oktober på 9,70 mot euroen.

I vår oppdaterte prognose venter vi at krysset EUR/NOK faller ned mot 9,65 ved utløpet av 2. kvartal 2023. Dette nivået representerer også det sterkeste nivået for krona innen utløpet av 2024.

Illustrasjon av femårs-renten

Relaterte artikler

Rentetoppen er snart nådd, men når kommer det første kuttet?

…derom strides de lærde. Vi i Handelsbanken ser nå for oss at Norges Bank vil kutte renten i begynnelsen av neste år. Rentemarkedet heller imidlertid mer mot at det første kuttet kan komme allerede ved utgangen av inneværende år. Dette blir etter hvert et mer spennende tema, nå som selve rentetoppen ser ut til å ha rykket stadig nærmere. Les mer ›